Warunki gwarancji

Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. W przypadku zakupu na fakturę VAT okres gwarancji ulega skróceniu do jednego roku. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Niesprawny produkt może być reklamowany:

1.     w sklepie, w którym produkt został zakupiony

2.     poprzez Serwis Fast Poland – ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, tel.: +48 22 417 91 23, +48 22 417 91 24,  e-mail: serwis@fastpoland.pl.

Klient jest zobowiązany do  współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo odmówić przyjęcia produktu. W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczątką sklepu, karty gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę z uprawnieniami do instalacji danego urządzenia.).

Gwarancja nie ma zastosowania

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku:


           - nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
           - nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania ,
           - nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
           - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołania w nim wady,
           - uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
           - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
           - wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: filtry, żarówki, baterie, słuchawki, kable połączeniowe). Akumulatory objęte są 6-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt został uszkodzony przez naprawy, modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną. Dodatkowo, gwarancja nie jest ważna w sytuacji, gdy dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów np. brak  tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.